מתן שירותי דרך ושירותי גרירה לרכבים של מוגבלים בניידות

מספר מכרז: מ(2040)2007
תאריך פרסום : 04/02/2008
תאריך הגשה : 06/03/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 400  ש"ח

מכרז מס' מ (2040) 2007

מתן שירותי דרך ושירותי גרירה לרכבים של מוגבלים בניידות

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות למתן שירותי גרירה ותיקוני דרך לכ- 19,000 רכבים של מוגבלים בניידות.

השירות יכלול: גרירת רכב, התנעת רכב, החלפת צמיגים ותיקונים  קלים.

משך תקופת ההתקשרות: 3 שנים, עם אופציה להארכה בשתי תקופות נוספות, בנות שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

 

אופן הגשת ההצעות:

1.       את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 400 ₪ (באמצעות המחאה לטובת המוסד לביטוח לאומי), במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, בניין וולפסון, רח' דיסקין 9,ירושלים, במזכירות תחום  ניידות, קומה 4 חדר 309, בימים א- ה בשעות 09:00 – 15:00, טל' 6709337 – 02, 6709375 – 02. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום אך לא לצלמם.

2.       לחילופין ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.       בקשות הבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש לתחום ניידות 
באמצעות פקס' 02-6463095, 
 עד ליום חמישי 21.2.2008. 
תשובות לשאלות יינתנו  באתר האינטרנט של
המוסד באופן מרוכז, בתוך שבעה ימים ממועד זה. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות לפניות שיוגשו לאחר תאריך זה.

4.       את ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי שד' ויצמן 13 ,ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. יש לצרף למסמכי המכרז קבלה על רכישת המסמכים. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

5.  המועד האחרון להגשת ההצעות- יום חמישי 6.3.2008 בשעה 15:00 .

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל 
הצעה שהיא,
והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.