קבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מוקד שירות טלפוני

טלאול קונטקט בע"מ
מספר מכרז: מ(2040)2009
תאריך פרסום : 16/05/2010
תאריך הגשה : 25/08/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/07/2010
המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז זה -נדחה ליום רביעי, 25.8.2010 בשעה 12.00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

                                                           

                                                                          מכרז מס' מ(2040) 2009

קבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מוקד שירות טלפוני

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לקבלת שירותי הקמה, ניהול והפעלה של מוקד/י שירות טלפוני.  

הזוכה או הזוכים יספקו לביטוח הלאומי שירות טלפוני לכלל מבוטחי הביטוח הלאומי, על-פי סל השירותים המפורט במכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.       על המציע להיות גוף משפטי מאוגד ורשום על-פי דין כתאגיד בישראל.

ב.       על המציע להיות בעל ניסיון בהפעלת מוקדי שירות מאוישים, אצל לפחות  3 לקוחות שונים  משנת 

      2007, ובהיקף מינימלי של 40 עמדות נציגי שירות.

ג.        על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית, או ערבות של חברת ביטוח בישראל שקיבלה 

      רישיון של משרד האוצר, בסכום של 500,000 ₪. הערבות תהיה על שם המציע, בתוקף עד ליום 

      31.12.2010 ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. נוסח שונה של הערבות יפסול את ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

א.       ניתן להוריד את חוברת המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

ב.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪ (שלא יוחזרו) שניתן לשלמם באמצעות אתר 

     התשלומים של המוסד בכתובת www.btl.gov.il. לחילופין ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות 

     המחאה בלבד, במוסד לביטוח לאומי שדרות וייצמן 13 ירושלים, אצל הגב' נחמה שפירא, בתיאום 

     מראש בטלפון 02-6709474.

ג.     הבהרות ושאלות לגבי המכרז ניתן לשלוח לגב' נחמה שפירא  עד לתאריך 7.6.2010 באמצעות 

     פקס 02-6515481 או באמצעות המייל: shap16@nioi.gov.il. תשובות לשאלות ההבהרה 

     יפורסמו באתר האינטרנט באופן מרוכז עד לתאריך 28.6.2010.

ד.       המועד  האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי, 21.7.2010 בשעה 12:00 .

ה.      בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז ו/או החוזה, יקבע 

      מסמכי המכרז ו/או החוזה.