שרות ואחריות כוללת פקסימליות

מספר מכרז: מ(2041) 2007
תאריך פרסום : 28/01/2008
תאריך הגשה : 11/03/2008 בשעה:12:00

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 21/03/2008
פורסמו התשובות לשאלות ההבהרה תחת לינק לשו"ת. המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה ליום 11.3.2008.

מכרז מספר מ(2041)2007

שירות ואחריות כוללת למכשירי פקסימיליה

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות ואחריות כוללת לכ-1,000 מכשירי פקסימיליה, המצויים בסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ.

 

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 30,000  
    ש"ח, צמודה למדד 
המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד יום  
    30.4.2008 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים  
    לפי
חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף 
המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה "קובץ להורדה".
2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או   
    באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד'  
    וייצמן 13 ירושלים, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין 
    את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום חמישי, 21.2.2008 בשעה 15:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח בכתב באמצעות פקס' 02-6510073 עד  
    ליום 10.2.2008. תשובות  המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו  
    צוינה לעיל, בתוך שבעה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב 
    לענות לשאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 
    אחרת, והוא
יהיה רשאי על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז  
    זה מכל סיבה שהיא.