מתן שירותי אבחון ובדיקות שמיעה

מספר מכרז: מ(2042)2009
תאריך פרסום : 25/11/2009
תאריך הגשה : 24/02/2010
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 20/01/2010
מכרז זה בוטל. הודעה על מכרז חדש תתפרסם לציבור.

 

מכרז מס' מ (2042)2009

מתן שירותי אבחון ובדיקות שמיעה

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי אבחון ובדיקות שמיעה ברחבי הארץ למבוטחי המוסד. המכרז ייערך במתכונת אזורית, על-פי המפורט במסמכי המכרז.

 תקופת ההתקשרות - שנתיים עם אפשרות הארכה לפרקי זמן נוספים של שנה כל אחד, עד לתקופה מצטברת של 5 שנים.   

תמצית תנאי הסף:

למציע ותק של חמש שנים בביצוע בדיקות שמיעה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג- 1993.

 אופן קבלת ורכישת מסמכי המכרז:

1.       ניתן להוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       על מגישי ההצעות לרכוש את מסמכי המכרז  תמורת 500 ₪ שלא יוחזרו, באמצעות אתר התשלומים  של המוסד בכתובת האינטרנט  לעיל.

3.       בקשות הבהרה או שאלות בנושא המכרז ניתן להגיש למנהל הרפואי ד"ר מריו סקולסקי באמצעות פקס שמספרו 02-6463085 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: marios@nioi.gov.il,  עד ליום חמישי 17.12.2009 בשעה 12:00.

תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד באופן מרוכז, בתוך שבעה ימים ממועד זה. המוסד  לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות לפניות שיוגשו לאחר תאריך זה.

4.       את ההצעות יש להכניס למעטפה סגורה, המצורפת למסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי ,הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ,ירושלים, קומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

5.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא  יום רביעי  6.1.2010 בשעה 12:00.

          6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או 

                כל הצעה שהיא, והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.