מאגר יועצים עבור מינהל המחקר והתכנון

מספר מכרז: מ(2044)2010
תאריך פרסום : 09/02/2011
תאריך הגשה : 27/04/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                מכרז מס' מ(2044)2010

                 מאגר יועצים עבור מינהל המחקר והתכנון

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת ליועצים או לגופים המעסיקים יועצים למחקר, המעוניינים להיכלל 

במאגר יועצים נשוא מכרז זה, או להציע יועצים מסוימים מטעמם, על-פי התחומים המפורטים 

במפרט המכרז.

 1.              תנאי הסף להשתתפות במכרז

          תחומי הייעוץ  הנדרשים מפורטים במסמכי המכרז.

          פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא  

          מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

2.              ההתקשרות עם הזוכים במכרז

             תנאי ההתקשרות יהיו על-פי החוזה המצורף בנספח ח' למסמכי המכרז.

3.              הליך המכרז

3.1          מסמכי המכרז מפורסמים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה" – קובץ PDF). כל המידע 

            והתוצרים הקשורים למכרז וכל ההודעות בנושא המכרז, יפורסמו באתר זה.

3.2         החל מיום פרסום המכרז, ועד ליום חמישי 3.3.2011, רשאי כל אדם לפנות למוסד בכתב, 

           ולהעלות כל בקשה להבהרה או שאלה הקשורה במכרז או להתקשרות שתבוא בעקבותיו. 

           את הפנייה יש לשלוח לגב' אני כהן פרישמן בפקס 02-6709500, או במייל 

           לכתובת       adv_mechkar@nioi.gov.il 

3.3        המוסד ישיב על שאלות ההבהרה באופן מרוכז באתר האינטרנט שלו /דף הבית/מדור 

           מכרזים, לא יאוחר מיום חמישי 24.3.2011.

3.4        את ההצעה למכרז יש להגיש לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח לאומי 

          בשד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום רביעי 27.4.2011 

          בשעה 12:00.

4.         בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.