איתור, מיפוי ותיעוד מצבות לחללי פעולות איבה ברחבי הארץ

"גאודע ניהול מידע מקרקעין ונכסים בע"מ"
מספר מכרז: מ(2045)2011
תאריך פרסום : 20/09/2011
תאריך הגשה : 23/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2045)2011

איתור, מיפוי ותיעוד מצבות לחללי פעולות איבה ברחבי הארץ

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי איתור, מיפוי ותיעוד מצבות לחללי פעולות 

איבה ברחבי הארץ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

א.       על המציע להיות תאגיד רשום על- פי כל דין או עוסק מורשה.

ב.        על המציע להוכיח כי ב-5 השנים שקדמו להגשת הצעתו למכרז, הוא צבר ניסיון בביצוע של 

       לפחות פרויקט אחד הדומה באופיו לפרויקט נשוא המכרז.

ג.        כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית או של חברת 

      ביטוח ישראלית שקיבלה אישור מהחשב הכללי במשרד האוצר לתת ערבויות במכרזים ממשלתיים, 

      על שם המציע כמצוין בתעודת התאגדותו, בסכום של 10,000 ₪ שתהיה בתוקף עד ליום 

      31.5.2012 וזאת על-פי הנוסח המצורף בנספח ד' למכרז.

      ד.   המציע יצרף להצעתו את כל האישורים הנדרשים, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים

            התשל"ו-1976.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט המצוי במסמכי המכרז, בהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 קבלת מסמכי המכרז ואופן הגשת ההצעות:

א.       ניתן לעיין ו/או להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום, מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח 

      לאומי שכתובתו- www.btl.gov.il במדור מכרזים.

ב.       את ההצעות למכרז יש למסור כמפורט במסמכי המכרז, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

      המכרזים המרכזית של  המוסד לביטוח לאומי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר 

      יוסי מרציאנו.

ג.        המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום רביעי 23.11.2011 בשעה 12:00. המוסד לא יקבל 

      הצעות לאחר מועד זה.

שאלות הבהרה למכרז:  ניתן להגיש באמצעות פקס  02-5382417 או לחילופין בדואר אלקטרוני למייל: 

galias@nioi.gov.il עד יום ראשון, 9.10.2011.

תשובות לשאלות יפורסמו באתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, לא יאוחר מיום ראשון 6.11.2011. 

המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות והבהרות שיגיעו לאחר מועד זה.

אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.