אספקת שרותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

"שירביט חברה לביטוח"
"הראל חברה לביטוח"
מספר מכרז: מ(2049)2009
תאריך פרסום : 04/11/2009
תאריך הגשה : 19/11/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

                                           מכרז מס' מ(2049) 2009

                          אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של המוסד.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, בעלות רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר של מדינת ישראל, בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.    ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.    המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.3.2010. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף או ערבות שתהיה מצולמת - יפסלו את ההצעה כולה.

3.    תצהיר חתום על ידי עו"ד/רו"ח, המעיד כי:

     במשך שלוש השנים האחרונות (2008-2006) היו למציע לכל הפחות 3 

     לקוחות בביטוח רכב, בהיקף פרמיה של 500,000 ₪ לשנה, לכל לקוח.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת וקבלת מסמכי המכרז:

ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). על מגישי ההצעות למכרז לשלם תמורת מסמכי המכרז סכום של 500 ₪, באמצעות אתר התשלומים של המוסד שנמצא באתר הביטוח הלאומי. יש לצרף אישור על רכישת מסמכי המכרז להצעה.

אופן הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, לתיבת המכרזים הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום חמישי 19.11.2009 בשעה 12:00. 

שאלות הבהרה:

ניתן להפנות שאלות הבהרה לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836, או באמצעות דוא"ל tziona@nioi.gov.il  עד לתאריך 12.11.2009 בשעה 12:00. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד, בתוך ארבעה ימים ממועד זה.

הערה: לא יתקיים כנס ספקים.

 

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.