יועצים בסניפים לניהול וריכוז מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

מספר מכרז: מ(2050)2006
תאריך פרסום : 25/01/2009
תאריך הגשה : 26/02/2009
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 04/02/2009
נעשה שינוי בנוסח של תמצית המכרז וכן בקובץ להורדה שלהלן.

 

שימו לב: בוצע שינוי בנוסח של תמצית המכרז שלהלן.

נוסח תמצית המכרז המעודכן ל-4/2/2009.

 

מכרז מס'  מ(2050)2006

 יועצים לניהול וריכוז מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

עבור סניפי הביטוח הלאומי בחיפה, טבריה ונצרת

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות מאחים/אחיות לצורך ניהל וריכוז מבחני הערכות תלות לאנשים מוגבלים בתפקודם, עבור סניפי חיפה, טבריה ונצרת, כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

1.             אח/ות מוסמך/ת בעל/ת תעודת רישום ממשרד הבריאות.

2.        המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו- 1976 (רישום במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת מסמכי המכרז:

1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), או 

   לקבלם באמצעות פנייה לפקס שמספרו 02-6463084.

2. את ההצעות למכרז יש להגיש  ביד או באמצעות שליח בלבד, אל  תיבת 

    המכרזים במשרד הראשי בירושלים, שדרות ויצמן 13, בארכיב- קומה 2, אצל 

    מר יוסי מרציאנו.

3. המועד האחרון להגשת ההצעות: יום חמישי 26.2.2009  בשעה 

   15.00. הצעות שיגיעו לאחר מועד זה, לא ייבדקו.

4. המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

   המכרז, ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, 

   תקציביות או אחרות.