שרותי תקשורת ליעדים סלולאריים ושירותי חיוג VPN

המכרז בוטל. לא נמצאה הצעה העונה לדרישות המכרז.
מספר מכרז: מ(2051)2008
תאריך פרסום : 16/11/2008
תאריך הגשה : 24/12/2008
סכום לתשלום: 800  ש"ח

 

                                 מכרז מס' מ(2051)2008

שירותי תקשורת ליעדים סלולאריים ושירות חיוג שיחות VPN

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי חיוג ליעדים סלולאריים ושירות חיוג ,VPN בין סניפיו השונים.

 תמצית תנאי הסף

  1. על המציע להיות תאגיד רשום בישראל על- פי דין.
  2. למציע חמישה לקוחות בישראל לפחות, והוא מספק ממרכזיותיהם שירותי תקשורת מפ"א ליעדים סלולאריים באמצעות צירי PRI, ולכל לקוח מספק המציע שלושה צירי PRI לפחות.
  3. על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית או ביטוחית על שמו בסכום של 80,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.4.2009, ובנוסח המצוין בנספח ה'  במכרז.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993.

 א. אופן קבלת ורכישת מסמכי המכרז

  1. ניתן להוריד את מסמכי המכרז החל מיום 18.11.2008 מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. תנאי להגשת ההצעה הינו תשלום עבור מסמכי המכרז בסך 800 ₪ בהמחאה בלבד, במשרדי המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' וייצמן 13 ירושלים, בתיאום מראש בטל' 02-6709080 או 02-6709083.

ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז גם באמצעות אתר התשלומים.  

המציע נדרש לצרף להצעתו את אישור התשלום.

 ב. הגשת מסמכי המכרז:

את ההצעה יש להגיש במעטפה  סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, קומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את מספר המכרז.

ג.    המועד האחרון להגשת ההצעות-  יום רביעי 24.12.2008 בשעה 15:00.

ד.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז זה, או לבטלו מסיבות ארגוניות תקציביות או אחרות.