רכישת שי (מגני עץ) למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש

חיים אוסטרו
מספר מכרז: מ(2051)2009
תאריך פרסום : 26/05/2010
תאריך הגשה : 30/06/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                     מכרז מספר מ(2051)2009

רכישת שי (מגני עץ) למתנדבי שירות הייעוץ לקשיש

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת מגני עץ עבור מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש.

המפרט הטכני של מגני העץ מצוי בנספח ה' למכרז, והוא כולל אריזה ומשלוח לסניפי המוסד ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי    

חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 

 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות בצירוף דוגמת המגן כמפורט בנספח ה' למכרז, יש למסור ביד או  באמצעות שליח

          לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל 

          מר יוסי מרציאנו.

          על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 30.6.2010 בשעה 12:00.
  2. ניתן לפנות בשאלות הבהרה בכתב באמצעות פקס  03-6751192 עד לתאריך 6.6.2010 בשעה 12:00. 

          תשובות  המוסד יימסרו בכתב באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום ראשון 

          20.6.2010. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות לאחר מועד זה.

    5.    אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, 

           על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.