רכישה, אספקה והתקנת ציוד רפואי

זאב-המרכז לעזרה ראשונה בע"מ
מספר מכרז: מ(2053)2009
תאריך פרסום : 27/12/2009
תאריך הגשה : 27/01/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 מכרז מספר מ(2053)2009

רכישה, אספקה והתקנת ציוד רפואי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישה, אספקה והתקנת  ציוד רפואי בסניפי המוסד ברחבי  הארץ.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה).

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA4 ,  

     ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

    הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

    יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 27.1.2010 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד ליום 

    שני, 11.1.2010 בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט 

    של המוסד, בתוך עשרה ימים ממועד זה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 

    לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

    אחרת, והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל 

    מכרז זה מכל סיבה שהיא.