רכישה ואספקת מכשירי חשמל

 
מספר מכרז: מ(2055)2009
תאריך פרסום : 30/06/2010
תאריך הגשה : 28/07/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                            המוסד לביטוח לאומי

                                                          מכרז מספר מ(2055)2009

                                                     רכישה ואספקה של מכשירי חשמל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לרכישת מכשירי חשמל מסוגים שונים,

על-פי המפורט במסמכי המכרז, לשימוש בסניפיו ברחבי הארץ.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו אישור מרואה חשבון המעיד שיש לו מחזור כספי מאספקת מכשירי חשמל 

בסכ  בסכום של 600,000 ₪ לפחות בשנת 2009.

2.        על המציע להציג את כל האישורים הנדרשים על- פי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו- 1976.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות

 שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13  בארכיב 

אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  קבלת אישור מסירה.

3.  המועד האחרון להגשת הצעות – רביעי, 28.7.2010 בשעה 12:00.                                      

4.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916 עד ליום ראשון 11.7.2010

    בשעה 12:00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט עד ליוםראשון, 18.7.2010. אין המוסד  

    לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  

    יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.