יועץ לתחום מיון והערכת עובדים

פרופ' שאול פוקס
מספר מכרז: מ(2058)2009
תאריך פרסום : 05/05/2010
תאריך הגשה : 02/06/2010
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

המוסד לביטוח לאומי

 מכרז  מס' מ (2058)2009

יועץ לתחום מיון והערכת עובדים

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, הדרכה וסיוע בכל התחומים הנוגעים למיון והערכת עובדים.

תנאי הסף:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים  תשנ"ג – 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת הצעות:

  1. את  מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  
  2. הגשת הצעה למכרז זה אינה כרוכה בתשלום.
  3. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בשני עותקים, עליה יצוין מס' המכרז בלבד, אל תיבת המכרזים 

             שנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו.

     4.   המועד האחרון להגשת הצעות למכרז - יום רביעי 2.6.2010 בשעה 12:00.

     5.  שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח באמצעות פקס' 02-6524252 או בדואר אלקטרוני  mirik@nioi.gov.il עד ליום 

           ראשון 16.5.2010 בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. 

          תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד,  עד ליום שני 24.5.2010.

    6.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, ו/או את היקף העבודה שתימסר 

          לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות ואחרות.