אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

"הראל חברה לביטוח בע"מ "
מספר מכרז: מ(2059)2011
תאריך פרסום : 30/10/2011
תאריך הגשה : 30/11/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/11/2011
עדכון מיום 22.11.2011 
 
כלי רכב וקידודם - רשימה מעודכנת
 
לעיון ברשימה המעודכנת לחץ כאן.
 
 
עדכון מיום 17.11.2011 
 
דחיית מועד הגשת מכרז
 
עקב טעות שנפלה בהתאמה בין 
 
סוגי כלי הרכב שפורסמו במכרז לבין 
 
מספרי הקידוד התואמים, נדחה 
 
המועד האחרון להגשת 
 
הצעות למכרז זה ליום רביעי
 
30.11.2011  בשעה 12:00.
 
יש לפנות לגב' ציונה קלימי בטלפון 
 
נייד:050-6284477 על מנת לקבל
 
רשימות כלי רכב וקידוד מעודכנות.  
 
בשאר תנאי המכרז לא חל כל שינוי.
 
 
 
עדכון מיום 13.11.2011 
 
פירוט נסיון תביעות
 
לעיון בפירוט נסיון תביעות לחץ כאן.

   

מכרז מס' מ(2059) 2011

אספקת שירותי ביטוח לכלי רכב של המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת שירותי ביטוח לכלי הרכב של 

המוסד לשנת 2012.

רשאים להגיש הצעות חברות ביטוח, בעלות רישיון לפעול במדינת ישראל מאת משרד האוצר 

של מדינת ישראל, בענפי הביטוח אליהם משתייכים הביטוחים המפורטים במכרז זה.

תמצית תנאי הסף:

1.       ברשות המציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

      (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) התשל"ו - 1976.

2.       המצאת ערבות בנקאית או ערבות של חברת ביטוח בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות 

      תהיה בסכום של 25,000 ₪, ובתוקף עד לתאריך 31.1.2012.  ערבות שלא תהיה בנוסח 

      המצורף או ערבות שתהיה מצולמת - יפסלו את ההצעה כולה.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

 על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן  קבלת מסמכי המכרז: את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

אופן הגשת ההצעות: את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה בשני עותקים, לתיבת המכרזים 

הנמצאת במשרד הראשי, שדרות ויצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו, עד ליום 

שני 21.11.2011 בשעה 12:00.

שאלות הבהרה: שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח לגב' ציונה קלימי באמצעות פקס' 02-6540836   או 

 באמצעות דוא"ל tzoina@nioi.gov.il   עד ליום  7.11.2011 בשעה 12:00. תשובות לשאלות ההבהרה 

 יפורסמו באופן מרוכז באתר האינטרנט של המוסד, לא יאוחר מיום 14.11.2011.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף העבודה 

שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.