ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

מספר מכרז: מ(2061)2008
תאריך פרסום : 25/10/2010
תאריך הגשה : 30/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

    המוסד לביטוח לאומי

מכרז מס'  מ(2061)2008

 ביצוע מבחני הערכות תלות לאנשים עם מוגבלויות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מבעלי מקצוע בתחום הסיעוד, הריפוי בעיסוק והפיזיותרפיה 

לביצוע מבחני הערכות תלות בפעולות היום יום לאנשים עם מוגבלות בגיל הזקנה. (להלן מעריכים).

במכרז ייבחרו מעריכים לפי מכסה, על פי סניפים, כמפורט במסמכי המכרז. עם מילוי מכסת המעריכים, 

לא ייקלטו מעריכים נוספים.

תמצית תנאי הסף:

1.             על המציע להיות אח/ות מוסמך/ת או מרפא/ה בעיסוק או פיזיותרפיסט/ית, בעל תעודה מוכרת 

         ממשרד הבריאות.

2.           המציע יצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים 

        תשל"ו 1976.  (רישום במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי).

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך 

על האמור  בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

הגשת מסמכי המכרז:

א.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   

ב.       לחילופין, ניתן לקבל את הטפסים בסניפי המוסד לביטוח לאומי  ביחידות הסיעוד.

ג.        את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח במעטפה חתומה  בגודל A4  

אל  יחידות הסיעוד השונות בסניפים שפורטו במסמכי המכרז. על המעטפה יש לציין "מכרז  מעריכים 

מס' מ (2061) 2008".

ד.       המועד האחרון להגשת ההצעות - יום שלישי 30.11.2010 בשעה 12:00.