קבלת הצעות לשירותי איתור, זיהוי וסיוע באמצעות הפעלת מוקד ולחיצי מצוקה מבוססי מיקום

השמירה טכנולוגיות מיגון (1971) בע"מ
מספר מכרז: מ(2062)2008
תאריך פרסום : 05/05/2010
תאריך הגשה : 23/06/2010 בשעה: 12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 23/05/2010
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז, נדחה ליום רביעי, 23.6.2010 בשעה 12:00. בשאר תנאי המכרז אין שינוי.

 

       המוסד לביטוח לאומי

                                                                  מכרז מס' מ(2062)2008

                                                        קבלת הצעות לשירותי איתור, זיהוי וסיוע

                                             באמצעות הפעלת מוקד ולחיצי מצוקה מבוססי מיקום

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לקבלת שירותי איתור, זיהוי וסיוע באמצעות הפעלת מוקד ולחיצי מצוקה 

מבוססי מיקום G.P.S, בפריסה ארצית לעובדי הביטוח הלאומי.

    תמצית תנאי הסף:

  1. על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית אוטונומית או ערבות של חברת ביטוח בישראל שקיבלה 

             רישיון משרד  האוצר , על שם המציע, בסכום של 10,000 ₪, שתהיה בתוקף עד ליום 31.12.2010  וזאת 

             בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז. נוסח שאינו זהה לחלוטין יפסול את ההצעה.

     2.     תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 

              לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן קבלת מסמכי המכרז:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. שאלות הבהרה הנוגעות למכרז ניתן לשלוח לשאול אהרוני באמצעות פקס' 02-6514972, או בדואר אלקטרוני 

               לכתובת הבאה: shaula@nioi.gov.il  עד ליום שני 24.5.2010 בשעה 12:00.

תשובות המוסד יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, בתוך שבעה ימי עבודה ממועד זה.

  1. במכרז זה לא יתקיים כנס ספקים.
  2. את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד

             לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 

             בארכיב אצל  מר יוסי מרציאנו.  
            על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

     5.   המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי  9.6.2010  בשעה 12:00.

            המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

  1. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.