בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקמה והפעלה של מערכת לרישום נוכחות מטפלות סיעודיות בבית הזקן, במסגרת חוק הביטוח הלאומי

מספר מכרז: מ(2067)2005
תאריך פרסום : 06/07/2008
תאריך הגשה : 11/08/2008 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מ(2067)2005

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושא הקמה והפעלה של מערכת לרישום נוכחות מטפלות סיעודיות בבית הזקן, במסגרת חוק הביטוח הלאומי

 המוסד לביטוח לאומי קונה שירותי סיעוד מכ- 130 חברות ועמותות עבור כ- 155,000 זקנים, הזכאים לגמלת סיעוד מכוח חוק הביטוח הלאומי. שירותי הסיעוד ניתנים בבית הזקן, באמצעות כ- 77,000 מטפלות הדוברות שפות שונות.

הביטוח הלאומי מעוניין להקים ולהפעיל מערכת, שתאפשר פיקוח על נוכחות המטפלת בבית הזקן. המערכת תוקם ותופעל על-ידי זכיין חיצוני או על ידי חברות הסיעוד עצמן, בהתאם לפתרון שייבחר על-ידי המוסד. לצורך כך, ערך המוסד בשנת 2005 ניסוי, שמסקנותיו יימסרו לכל גורם שיהיה מעוניין להשיב לבקשה זו. המוסד מעוניין לקבל מידע שיאפשר לו לגבש מכרז להקמה ולתפעול של מערכת כאמור.

 המוסד מבקש כי המידע יתייחס, ככל הניתן להיבטים הבאים:

1.       רישום שעת הכניסה והיציאה של המטפלת/עובדים אחרים 

      של חברת הסיעוד.

2.       זיהוי בית המטופל.

3.       זיהוי המטפלת/העובדת.

4.       זיהוי החברה/העמותה שנותנת את השירות.

5.       הצלבת נתונים בין נתוני המערכת למסד הנתונים של 

       המוסד, והתראה על חוסר התאמה.

6.       זמינות המידע בזמן אמת.

7.       אפשרות לניתוח נתונים ולעריכת סטטיסטיקות בחתכים שונים.

8.       אפשרות לתיקון נתונים שגויים באופן ידני.

9.       יכולת עמידה בנפח שיחות גבוה.

10.   פשטות ההפעלה מצד המטפלת ומתן מענה לשפות שונות.

11.   היעדר עלויות הפעלה לזקן.

ככל שהדבר ניתן, הפונים מתבקשים להתייחס למרכיבים הבאים:

1.       תיאור מדויק ומפורט ככל הניתן של הפתרון המוצע על ידם.

2.       הצבעה על פרויקטים אחרים שבהם מיושם פתרון זה, 

      ככל שקיימים.

3.      אומדן משוער לגבי עלויות ההקמה של הפרויקט, 

      ועלויות התפעול שלו.

4.       מתן מענה לאבטחת מידע.

5.       יכולת של הפונה להדגים את הפתרון המוצע בפני נציגי המוסד, במקרה של דרישה כאמור.

6.  פרופיל עסקי וטכנולוגי של הפונה - פונה שתשובתו כוללת מידע עסקי או טכנולוגי מסווג מתבקש לציין זאת בבירור, והמוסד מתחייב שלא לחשוף מידע זה בפני צד שלישי שלא בהסכמתו.

למען הסר ספק, מובהר כי המוסד אינו מחויב לפנות למי 

מהמשיבים לבקשה או לערוך מכרז, ואין לראות בבקשה מסוג 

זה התחייבות מכל סוג או מין שהוא.

  • כמו כן, במתן תשובה לבקשה אין כדי להטיל על המשיב כל חובה או אחריות מכל סוג או מין שהוא.
  • מציע המעוניין להשיב לבקשה יעביר את הצעתו במעטפה סגורה, עד ליום שני, 11.8.2008 בשעה 15:00 לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו בארכיב-קומה 2.