שירותי תחזוקה, אינטגרציה ושדרוג מערכות תקשורת נתונים באתרי המוסד ברחבי הארץ

בינת תקשורת מחשבים
מספר מכרז: ת(1)2010
תאריך פרסום : 16/06/2010
תאריך הגשה : 21/07/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

                                                 מכרז מס' ת (1) 2010

שירותי תחזוקה, אינטגרציה ושדרוג מערכות תקשורת נתונים באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקה, אינטגרציה ותמיכה טכנית במערכות 

 

תקשורת נתונים באתרי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ, לרבות אספקה, התקנה ותחזוקה של תוספות, הרחבות 

 

ושדרוגים למערכות האמורות, והכול, בהתאם לדרישות המכרז.

משך תקופת ההתקשרות

שלוש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בתקופה אחת נוספת של שנתיים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בנוסח המפורט במסמכי המכרז, בסכום של 

      25,000 ש"ח בתוקף עד לתאריך 20/01/2011. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע 

     במסמכי המכרז - הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, בהתאם 

      לתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות

1.       ניתן להוריד את חוברת המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה") ללא תשלום. אין בהורדת חוברת 

      המכרז מהאינטרנט או בהעתקתו, בכל דרך שהיא, משום יצירת בעלות עליו.

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ₪. יש לשלם באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

      לביטוח לאומי בכתובת  www.btl.gov.il  בקישור המופיע בדף הבית.

3.       את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי 

     המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת 

     במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

     יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום רביעי 21/07/2010 בשעה 12:00.     

      המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הזה.

 נוהל שאלות הבהרה

שאלות הבהרה למכרז יש להפנות בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת avnerc@nioi.gov.il  עד ליום 

רביעי, 30/06/2010. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

שאלות ההבהרה ותשובות הביטוח הלאומי יועלו לאתר האינטרנט של הביטוח הלאומי במדור 

מכרזים, עד יום שלישי, 13/07/2010.

 אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.