אספקת מערכות אל פסק ואחזקתן

אביאם מערכות בע"מ
מספר מכרז: ת(12)2009
תאריך פרסום : 08/11/2009
תאריך הגשה : 23/12/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מספ' ת(12) 2009

 

אספקת מערכות אל-פסק

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת מערכות אל-פסק, התקנתן ואחזקתן, לרבות החלפת מצברים, אחזקת מערכות אל-פסק קיימות, ומתן שירותים נוספים בכל אתרי המוסד ברחבי הארץ, והכול בהתאם לדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: 3 שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 10,000 ₪ צמוד למדד, ובתוקף עד לתאריך 31/3/2010. הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, כל שינוי מנוסח זה יגרום לפסילת ההצעה.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.           ניתן לעיין במסמכי המכרז בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.         הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ש"ח (שלא יוחזרו), אותם ניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il בקישור המופיע בדף הבית, או בקישור המופיע במדור מכרזים.  

3.   שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה: gidinet@nioi.gov.il עד ליום 30.11.2009 בשעה 12:00. התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל בתוך שבעה ימים ממועד זה. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

4.           את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש

        במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד

        לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.       המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי 

        23.12.2009 בשעה 12:00.  המוסד לביטוח לאומי 

        לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6.        אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה 

       הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.