אספקת תכנת גיבוי לשרתי המוסד

"היטאצ'י דטה סיסטמס ישראל"
מספר מכרז: ת(14)2009
תאריך פרסום : 02/12/2009
תאריך הגשה : 20/01/2010
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

 

מכרז מס' ת (14) 2009

אספקת תוכנת גיבוי לשרתי המוסד לביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת תוכנת גיבוי לשרתי המוסד ולספריית קלטות וירטואלית, בהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית, שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות במכרזים ממשלתיים, בסכום של 30,000 ₪, ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 20.4.2010. ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט תפסול את ההצעה.

רכישת וקבלת מסמכי המכרז

א. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ₪ 

    (שלא יוחזרו), בדרכים הבאות:

1.באמצעות אתר התשלומים של המוסד 

   בכתובת WWW.BTL.GOV.IL, כמו כן ניתן להוריד את חוברת 

   המכרזים מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

2.  במשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, תמורת תשלום 

     בהמחאה בלבד אצל הגב' שרון כהן במזכירות אגף 

     תפעול,  קומה2  חדר 200, טל' 02-6709443בימים א'-ה' 

     בין השעות 15:00-9:00.

ב. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות 

    בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה: bebs@nioi.gov.il  

    עד ליום ראשון 27.12.2009 בשעה 15:00. המוסד לביטוח 

    לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

    המוסד ישיב על שאלות ההבהרה עד ליום 10.1.2010 באמצעות 

    אתר האינטרנט שלו, דף הבית/ אודות/מכרזים.

ג. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, 

   כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי המכרז, ולמסור ביד או 

   באמצעות שליח בלבדלתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

   הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב 

  אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם  .

  המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת  אישור  מסירה.

ד. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 20.01.2010 

    בשעה 12:00. 

    המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

ה. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

    או כל הצעה אחרת.