תחזוקת מחשבים, שרתים, מסכים, מדפסות וציוד היקפי באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

הראל מחשבים ותקשורת בע"מ
מספר מכרז: ת(16)2009
תאריך פרסום : 20/01/2010
תאריך הגשה : 24/02/2010
סכום לתשלום: 500  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 14/02/2010
המועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום רביעי 24.2.2010 שעה 12.00. אין שינוי בשאר תנאי המכרז.

 

 

מכרז מס' ת (16) 2009

 

תחזוקת מחשבים, שרתים, מסכים, מדפסות וציוד היקפי

באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירותי תחזוקת חומרה למחשבים נייחים וניידים, שרתים, מסכי מחשב, מדפסות וציוד היקפי אחר, באתרי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ, בהתאם לדרישות המכרז.

 משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת של שנתיים.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 25,000 ₪ בנוסח המפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 18/05/2010. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500, שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים של המוסד בכתובת- www.btl.gov.il בקישור המופיע במדור מכרזים. להצעה המוגשת יש לצרף אישור על התשלום.

3.       את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  רביעי 17/02/2010 בשעה 12:00.   
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.       שאלות הבהרה למכרז יש להפנות בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: avnerc@nioi.gov.il  עד לתאריך 3/02/2010.

שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו לאתר האינטרנט של המוסד 

במדור מכרזים, בתוך 10 ימים ממועד זה.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.