אספקת שירותי מחקר ויעוץ

מספר מכרז: ת(18)2008
תאריך פרסום : 06/08/2008
תאריך הגשה : 04/09/2008
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז  מס' ת(18)2008

אספקת שרותי מחקר וייעוץ

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שרותי מחקר וייעוץ מחברות הפועלות בארץ ומכסות את השוק העולמי בכלל ואת השוק הישראלי בפרט בנושאי טכנולוגית המידע (IT).

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       המצאת ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית ע"ס 7,000 (שבעת אלפים) ש"ח צמודה למדד המחירים לצרכן לקיום תנאי המכרז בתוקף עד ליום 31.12.2008. נוסח הערבות יהיה זהה לנוסח המוצג בנספח 2 לטופס המכרז.ערבות שלא בנוסח הנ"ל תפסול את ההצעה.

2.        יש לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים תשל"ו 1976 .

      פרוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות
     במכרז מופיע במפרט המכרז,בהסתמך על האמור 
     בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

    אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז

    (שתי  אפשרויות):

  1. רכישה וקבלת המסמכים במשרד הראשי של המוסד.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה לתשלום בסך 500 ש"ח שישולם לזכות המוסד לביטוח לאומי במשרדי  המוסד לביטוח לאומי בשד' ויצמן 13 ירושלים בחדר 200 קומה 2 ,בימים א-ה בשעות 09.00-15.00.

 

  1. רכישה וקבלת המסמכים באמצעות אתר האינטרנט של המוסד.

         ניתן להוריד את  מסמכי המכרז  מראש עמוד זה 
         ("קובץ להורדה").

       במצב זה,ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות 
       אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי על פי הקישור
       לאתר התשלומים המופיע בדף הבית של המוסד וכן בדף 
       הבית > אודות > מכרזים.

  הגשת ההצעות:

את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה בארבעה עותקים עליה יצוין מס' המכרז בלבד (בשתי מעטפות פנימיות, באחת הצעת המחיר ובשנייה יתר מסמכי המכרז) אל תיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו.

      המועד האחרון להגשת הצעות למכרז – יום חמישי
     4.9.2008  שעה 15.00.

     שאלות הבהרה:

שאלות הבהרה יוגשו כמפורט במסמכי המכרז עד ליום שני,18.8.2008 שעה 12.00.

המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות שתגענה לאחר מועד זה.

המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז או לבטלו, מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.