אספקת מערכות אחסון רשתיות למחשב IBM / FM ולסביבת ה-OPEN

היטאצ'י דטה סיסטמס ישראל בע"מ (HDS)
מספר מכרז: ת(19)2008
תאריך פרסום : 20/08/2008
תאריך הגשה : 02/10/2008
סכום לתשלום: 500  ש"ח

מכרז מס' ת (19) 2008

מכרז לאספקת מערכות אחסון רשתיות
למחשב 
 IBM/MF ולסביבת ה- OPEN

המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחור ספק לאספקה, להתקנה ולאחזקת מערכות אחסון רשתיות לפלטפורמת המחשב המרכזי IBM/MF ולפלטפורמת השרתים בסביבת ה- OPEN ביישום SAN ו- NAS ובהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

המכרז הוא במתכונת של מכרז מסגרת, והמוסד יזמין מעת לעת מהזוכה את מערכות האחסון והתוכנה הנלוות, במהלך כל תקופת ההיתקשרות, והכל בהתאם לצרכיו ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

משך תקופת ההתקשרות:

3 שנים עם אופציה להאריך את ההיתקשרות לשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

כאמור במפרט ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית או של חברת ביטוח ישראלית, בסכום של  60,000 ₪ צמוד למדד הערבות תהייה בתוקף עד לתאריך 2.1.2009 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

את טופסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו), באמצעות המחאה בלבד, במוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13, ירושלים, במזכירות אגף התפעול, קומה 2 חדר 200, אצל מר יוסי מרציאנו, טל' 02-6709443  בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00. 

 


אופן הגשת ההצעות:

1. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם) או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה:   bebs@nioi.gov.il   עד ליום 11.9.2008 המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

3. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, כאמור במסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב.   
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום חמישי, 2.10.2008  בשעה 15:00.

5. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מבל סיבה שהיא.