אספקת מידע משפטי במדיה מגנטית

הוצאת הלכות בע"מ
מספר מכרז: ת(19)2011
תאריך פרסום : 24/08/2011
תאריך הגשה : 26/09/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

 

מכרז מס' ת (19) 2011

 

אספקת מידע משפטי

המוסד לביטוח לאומי פונה בזאת לחברות שיש ברשותן מידע משפטי בבקשה לקבל הצעות 

לאספקת מידע משפטי במדיה מגנטית לרבות עריכתו להדפסה.   

 משך תקופת ההתקשרות: חמש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות לשתי תקופות נוספות 

בנות שנה כל אחת.  

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 7,000 ₪ בנוסח המפורט 

      במסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 29.2.2012. מציע שיגיש ערבות שלא 

      תהיה בנוסח המופיע במסמכי המכרז- הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

       על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלת מסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 1,000 ₪  שיש לשלמם באמצעות אתר התשלומים 

      של המוסד בכתובת- www.btl.gov.il בקישור המופיע במדור מכרזים. להצעה המוגשת יש לצרף 

      אישור על התשלום.

3.       את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

     שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

     13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.  על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז  

     ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.       המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום  שני  26.9.2011 בשעה 12:00.      
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר מועד זה.

5.       שאלות הבהרה למכרז יש להפנות בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il 

      עד לתאריך 5.9.2011 שעה 18.00. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו 

      לאחר מועד זה.

שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, לא

יאוחר מיום שני 12.9.2011 שעה 18.00.  

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.