אספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות אגף בטחון (פרסום שני)

קליק און בע"מ
מספר מכרז: ת(23)2008
תאריך פרסום : 01/08/2010
תאריך הגשה : 01/09/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ת (23) 2008

אספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות אגף ביטחון (פרסום שני)

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות 

אגף הביטחון, בהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: חמש שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי 

תקופות נוספות, של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). לא נדרש 

          תשלום עבור מסמכי המכרז.

 2.     שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח לעמירם ישראלי 

          בדואר אלקטרוני  amiramis@nioi.gov.il, עד לתאריך 11.8.2010 בשעה 12:00. 

         המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. 

         המוסד לביטוח לאומי ישיב על שאלות ההבהרה באתר האינטרנט, בכתובת הנ"ל 

         עד לתאריך  22.8.2010.

  3.   את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד 

       או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת 

      במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב, אצל מר יוסי מרציאנו.           
      על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי 1.9.2010 בשעה 12:00. המוסד 

     לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

5.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

     אחרת.