אספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות אגף ביטחון

לא נבחר כל זוכה.
מספר מכרז: ת(23)2008
תאריך פרסום : 04/11/2009
תאריך הגשה : 02/12/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מספר ת(23)2008

 

אספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות אגף ביטחון

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת תוכנת מדף למחשוב פעילות אגף הביטחון, בהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: חמש שנים עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות, של שנה כל אחת.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 5,000 ₪, או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית (שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר להשתתפות במכרזים ממשלתיים), לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד ליום  30.4.2010 ובנוסח המצורף למסמכי המכרז, ערבות שלא תהיה בנוסח המפורט תפסול את ההצעה.

1. רכישת וקבלת מסמכי המכרז

את טפסי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"), תמורת תשלום של 500 ₪, שניתן לשלם באמצעות אתר התשלומים של המוסד (שנמצא באתר האינטרנט של המוסד- www.btl.gov.il /דף הבית/מדור מכרזים/ תשלום עבור מכרזים).

2. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח בדואר 

   אלקטרוני: amiramis@nioi.gov.il, עד לתאריך18.11.2009 

   בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות 

   הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה. המוסד לביטוח לאומי ישיב על שאלות 

   ההבהרה באתר האינטרנט, בתוך שבעה ימים ממועד זה.

3. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.        
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  רביעי 2.12.2009 

    בשעה 12:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו 

   לאחר המועד הנ"ל.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר 

    או כל הצעה אחרת.