אספקת מחשבי כף יד ואחזקתם

רונלייט דיגיטל בע"מ
מספר מכרז: ת(28)2008
תאריך פרסום : 12/11/2008
תאריך הגשה : 11/12/2008
סכום לתשלום: 200  ש"ח

   

                                                           מכרז ת(28) 2008

                                                    אספקת מחשבי כף יד ואחזקתם

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת מחשבי כף יד, בהתאם למפרט הטכני וליתר הדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שנתיים.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית, לקיום תנאי המכרז  בסך 3,000 ₪, ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 11.3.2009.
  2. את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 200 ש"ח (שלא יוחזרו), במוסד לביטוח לאומי המשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות אגף תפעול, קומה 2  חדר 200, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00. טל' 02-6709443. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם), או להורידם מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   הנוסח המחייב הוא הנוסח המופיע בחוברת המכרז, הניתנת לרכישה כאמור לעיל.
  3. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.           
    על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.
  4. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום חמישי, 11.12.2008 בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.
  5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.