אספקת שירותי סריקת מסמכים וצילום למיקרופילם

טלדור מערכות מחשבים בע'מ
מספר מכרז: ת(43)2008
תאריך פרסום : 06/05/2009
תאריך הגשה : 11/06/2009
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז מס' ת(43) 2008

אספקת שירותי סריקת מסמכים וצילום למיקרופילם

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי סריקת מסמכים, מפתוח אוטומטי, פענוח נתונים אוטומטי, הקלדת הנתונים שלא פוענחו ו/או שנמצאו שגויים, צילום למיקרופילם, החתמת המסמכים הסרוקים בחתימה דיגיטאלית ושירותים משלימים, והכול בהתאם לדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: שלוש שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית, או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית שקיבלה אישור של החשב הכללי במשרד האוצר למתן ערבויות במכרזים ממשלתיים, לקיום תנאי המכרז ובנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 150,000 ₪, בתוקף עד לתאריך 30/9/2009.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1.           את טפסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו) באמצעות המחאה בלבד, במוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 15:00-9:00, במזכירות אגף תכנון ארוך טווח והערכה, קומה 2  חדר 201,  טל' .02-6709207  

2.           עיון ורכישת מסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי - ניתן להוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). באופציה זו, ניתן לרכוש את מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי-דף הבית/אודות/מכרזים/אתר התשלומים.

3.          שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה:  brachag@nioi.gov.il עד ליום 21.5.2009 בשעה 15:00.  התשובות לשאלות יפורסמו גם באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

4.        את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד
הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרצאינו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.     המועד האחרון להגשת ההצעות - יום  חמישי 11.6.2009 בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.