אספקת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע

2B SECURE
מספר מכרז: ת(43)2010
תאריך פרסום : 26/01/2011
תאריך הגשה : 09/03/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

מכרז  מס' ת(43)2010

אספקת שירותי ייעוץ בתחום אבטחת מידע

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ייעוץ, ליווי פרויקטים 

 ותמיכה טכנית בתחום אבטחת מידע.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.           על המציע לצרף ערבות הגשה בנקאית מקורית בלתי מותנית, בסך 50,000 ₪, 

        לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 1.9.2011, ובנוסח המוצג 

        בנספח 0.6.1 למסמכי המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח הנ"ל תפסול את ההצעה.

2.         על המציע לצרף אישור תקף על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות, עפ"י חוק עסקאות 

        גופים ציבוריים התשל"ו - 1976 .

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט 

המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993.

 

אופן הגשת ההצעות למכרז:

  1.   את  מסמכי המכרז  ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום בסך 500 ₪, אותו ניתן לשלם 

באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי, בקישור לאתר התשלומים 

המופיע בדף הבית של אתר המוסד לביטוח לאומי, וכן בדף הבית/אודות/ מכרזים. 

 

  1. את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה חתומה אל תיבת המכרזים 

          המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, שדרות ויצמן 13 

          ירושלים אצל מר יוסי מרציאנו. 

         על גבי המעטפה יש לציין את מס' המכרז בלבד, כמפורט בסעיף 0.9 

         למסמכי המכרז.

 

   3.    המועד האחרון להגשת הצעות למכרז – יום רביעי  9.3.2011  

          בשעה  12:00.

   4.    שאלות הבהרה למכרז יש להגיש כפי שמפורט במסמכי המכרז, עד 

         ליום חמישי, 10.2.2011. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על 

         שאלות שיגיעו לאחר מועד זה.

    5.  המוסד לביטוח לאומי יענה על שאלות ההבהרה באופן מרוכז באתר 

          האינטרנט/דף הבית/ מדור מכרזים, עד לתאריך 20.2.2011.

   6.   המוסד לביטוח לאומי שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף 

         המכרז  ו/או את היקף העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לבטלו מסיבות 

         ארגוניות, תקציביות או אחרות.