מערכת לניהול תורים והכוונת לקוחות במרכזי קבלת הקהל

קולפלו תוכנה בע"מ
מספר מכרז: ת(44)2010
תאריך פרסום : 25/11/2010
תאריך הגשה : 05/01/2011 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

                                            מכרז מס' ת (44)2010

מערכת לניהול תורים והכוונת לקוחות במרכזי קבלת הקהל

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול 

תורים והכוונת לקוחות, האמורה לטפל בכל הנושאים הקשורים לניתוב הקהל והסדרת 

התורים בסניפי המוסד ובנקודות השירות,  והכל כמפורט במסמכי המכרז.

משך תקופת ההתקשרות: 4 שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בארבע 

תקופות נוספות של שנה כל אחת.

תמצית תנאי הסף:

  1. להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח 

          ישראלית לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 25,000 ₪, 

          ובתוקף עד לתאריך 1.6.2011. הערבות תוגש בנוסח המצורף למסמכי המכרז, 

          כל שינוי מנוסח זה יגרום לפסילת ההצעה.

    2.  על המציע להיות תאגיד הרשום כחברה אצל רשם החברות בישראל.

   3.  על המציע להיות בעל היקף עסקים מינימלי בתחום מערכות ממוחשבות לניהול

        תורים, בכל אחת מהשנים 2007 ,2008 ,2009, בהיקף של 3 מיליון ₪ לפחות 

        לפני מע"מ.

פרוט מלא של תנאי הסף כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור 

בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.           ניתן לעיין  ולהוריד את  מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

לעיון במפ"ל  (קובץ אקסל) לחץ כאן.

2.           הגשת הצעה למכרז כרוכה בתשלום של 500 ש"ח (שלא יוחזרו), אותם ניתן 

         לשלם באמצעות אתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי בכתובת www.btl.gov.il 

        בקישור המופיע בדף הבית, או בקישור המופיע במדור מכרזים.  

3.        שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני 

        לכתובת הבאה: golany@nioi.gov.il עד לתאריך 12.12.2010   שעה 12:00. 

        התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל 

        עד לתאריך 21.12.2010. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות 

        הבהרה שיגיעו לאחר המועד.

4.           את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או 

         באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד 

        הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

        יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.           המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי 5.1.2011 בשעה 12:00.    .

         המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

6.           אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.