אספקת שירותי הדפסה, מיגנוט ודיוור ישיר

אורדע פרינט תעשיות בע"מ וחב' אניה שפירא בע"מ
מספר מכרז: ת(5)2008
תאריך פרסום : 27/08/2008
תאריך הגשה : 23/10/2008

  מכרז מס' ת (5) 2008

אספקת שירותי הדפסה, מיגנוט ודיוור ישיר

המוסד לביטוח לאומי מבקש לקבל הצעות לאספקת שירותי הדפסה של פנקסי תשלומים, הודעות, מעטפיות, כרטיסים מגנטים ומוצרי הדפסה אחרים, הן הדפסת אופסט משולבת בנתונים משתנים והן הדפסה דיגיטלית, וכמו כן צירוף מסמכים וצרופות לאותו הנמען, עיטוף ודיוור, והכול בהתאם לדרישות המוגדרות במכרז.

משך תקופת ההתקשרות: 3 שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית או ערבות מקורית של חברת ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 150,000 ₪ צמוד למדד, בתוקף עד ליום 31/1/2009.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

 אופן הגשת ההצעות:

1. את טופסי המכרז ניתן לרכוש תמורת 500 ש"ח (שלא יוחזרו) במוסד לביטוח לאומי, במשרד הראשי שד' ויצמן 13 ירושלים, במזכירות אגף תכנון ארוך טווח והערכה, קומה 2  חדר 201,  טל' 02-6709207  בימים א'-ה' בין השעות 15:00-09:00.

 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז במקום הנ"ל (אך לא לצלמם) או באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי WWW.BTL.GOV.IL במדור מכרזים. אולם הנוסח המחייב הוא הנוסח  המופיע בחוברת המכרז, הניתנת לרכישה כאמור לעיל.

 3. שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש להפנות בדואר האלקטרוני לכתובת הבאה: brachag@nioi.gov.il  עד ליום 11/9/2008  בשעה 15:00.  התשובות לשאלות יפורסמו גם באתר המוסד לביטוח לאומי בכתובת הנ"ל. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה שיגיעו לאחר מועד זה.

4. את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, כאמור בסעיף 0.3.5 במסמכי המכרז, ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב.
על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

 5. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא - 23/10/2008 בשעה 15:00. המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

 6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.