אספקת שירותי אינטרנט

012 סמייל טלקום בע"מ
מספר מכרז: ת(8)2010
תאריך פרסום : 15/09/2010
תאריך הגשה : 03/11/2010 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

                                   מכרז מס' ת (8) 2010

אספקת שירותי אינטרנט

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לאספקת שירותי גישה בין אתרי המוסד לרשת האינטרנט 

(ISP) במגוון תצורות ובמגוון תשתיות תקשורת: חיבור שרתי דואר של המוסד לרשת האינטרנט, שירותי אירוח 

של אתרי האינטרנט של המוסד ואספקת שירותי סינון תכנים והתגוננות מאיומים ברשתות האינטרנט, והכול 

כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 5,000 ₪, בנוסח המפורט 

     במסמכי המכרז, ובתוקף עד לתאריך 31.3.2011. מציע שיגיש ערבות שלא תהיה בנוסח 

     המופיע במסמכי המכרז, הצעתו תיפסל על הסף.

2.       פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

      על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן קבלתמסמכי המכרז והגשת ההצעות:

1.       את חוברת המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות בצירוף המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ולמסור ביד או באמצעות 

      שליח בלבדלתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שד' ויצמן 

      13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז 

      ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי  3.11.2010 בשעה 12:00.         
המוסד לביטוח לאומי לא ידון בהצעות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

4.       שאלות הבהרה למכרז:

יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: dang@nioi.gov.il עד לתאריך 6.10.2010. אין המוסד 

לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר מועד זה. שאלות ההבהרה ותשובות המוסד יועלו 

במרוכז לאתר האינטרנט של המוסד במדור מכרזים, עד לתאריך 21.10.2010.

5.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת.