רכישה ומתן שירות שנתי למכשירי פקסמיליה

מכניק ריקום בע"מ
מספר מכרז: מ(2032)2011
תאריך פרסום : 22/01/2012
תאריך הגשה : 22/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מספר מ(2032)2011

רכישה ומתן שירות שנתי למכשירי פקסימיליה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה ומתן שירות לכ-400 מכשירי 

פקסימיליה בשנה, לתקופה של 3 שנים בפריסה ארצית.   

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 20,000 ₪.

     הערבות תהיה בתוקף עד ליום 1.5.2012, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז.

     מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש- הצעתו תידחה על הסף.

2.  להצעה יש לצרף אישור מרואה חשבון, המעיד  כי למציע מחזור כספי הנובע מאספקה ושירות 

     של מכשירי פקסימיליה, בסכום של לפחות 1,000,000 ₪ לכל שנה, בשנים 2009 ו-2010.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

    ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה"). אין צורך בתשלום 

    עבור מסמכי המכרז.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  

   באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, 

   שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

    נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 22.2.2012 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עבור מר גבריאל שמני באמצעות פקס' 02-6513916, עד   

    ליום רביעי, 1.2.2012. תשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו     

   באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום ראשון 12.2.2012.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.