רכישה ומתן שירות שנתי למכונות העתקה, צילום והפקת טפסים

החברות הזוכות:
1. טכנו-אל פתרונות הדפסה מתקדמים בע"מ
2. גסטטנרטק בע"מ
מספר מכרז: מ(2053)2011
תאריך פרסום : 22/01/2012
תאריך הגשה : 21/03/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 07/03/2012

עדכון מיום 7.3.2012:

 

פורסמה הבהרה לשאלה 42. ניתן לעיין  ע"י לחיצה על הקישור(?) 

 = לינק לשו'ת.  

 

עדכון מיום 19.2.2012:

 

 המוסד לביטוח לאומי מודיע בזאת על השינויים הבאים במכרז הנ"ל:

1.       המועד האחרון להגשת 

      הצעות למכרז זה 

      נדחה ליום רביעי 

     21.3.2012 בשעה 12:00.

2.       מועד נוסף לפרסום 

      תשובות המוסד (במלואן) 

      לשאלות ההבהרה נקבע 

      ליום ראשון, 11.3.2012 

      בשעה 18:00. 

      השאלות והתשובות יועלו 

      לאתר האינטרנט של 

      הביטוח הלאומי בכתובת 

      www.btl.gov.il /דף הבית/ 

      מדור מכרזים.

3.       בשאר תנאי המכרז לא חל שינוי.


 

 

מכרז מספר מ(2053)2011

רכישה ומתן שירות שנתי למכונות העתקה, צילום והפקת טפסים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישה, מתן שירות ואחריות לכ-25 מכונות  

 להעתקה, צילום והפקת טפסים בפריסה ארצית, וכן להחלפת מכונות קיימות בעסקת טרייד-אין.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 50,000 ₪.

    הערבות תהיה בתוקף עד ליום 1.5.2012, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז.

   מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש-הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור מרואה חשבון, המעיד כי למציע מחזור כספי הנובע מאספקה ושירות

    של מכונות העתקה, צילום והדפסה, בסכום של לפחות 1,000,000 ₪ לכל שנה, בשנים 

    2009 ו-2010.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

    ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה (קובץ להורדה").  אין צורך בתשלום עבור מסמכי  

   המכרז.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  באמצעות

שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 

בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא 

קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 22.2.2012  בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513916, עבור מר גבריאל שמני, 

    עד ליום רביעי , 1.2.2012.

תשובות המוסד המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט של 

המוסד, עד ליום ראשון 12.2.2012.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא  

   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במס' זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.