שיפוץ כניסה ולובי במשרד הראשי בירושלים

באזא עבודות חשמל בע"מ
מספר מכרז: ב(1007)2010
תאריך פרסום : 11/12/2011
תאריך הגשה : 04/01/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

 

   מכרז מספר ב(1007)2010

שיפוץ כניסה ולובי במשרד הראשי בירושלים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות לשיפוץ הכניסה 

 והלובי של המשרד הראשי בירושלים.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 25,000 ₪, צמוד למדד

   המחירים לצרכן. הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2012, ובנוסח המפורט במסמכי

   המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

1. רכישת ההצעות וקבלת המסמכים במשרד  הראשי  

    את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, ניתן לרכוש תמורת 500 ₪, שישולמו   

    באמצעות המחאה בלבד (ולא יוחזרו), אצל  מר יגאל גלעדי במשרד הראשי בירושלים, שד'  

    וייצמן 13 ירושלים,  בימים א'-ה' בין השעות  9:00- 15:00, בתיאום מראש  בטל' 02-6709082 

    או 050-6285000.

    כמו כן ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז  גם באמצעות אתר התשלומים של  המוסד לביטוח  

    לאומי – www.btl.gov.il דרך הקישור המצוי בדף הבית מדור מכרזים. להצעה המוגשת  יש  

    לצרף קבלה  על רכישת מסמכי המכרז.

    ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם במהלך סיור הקבלנים.

2. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

    לעיון בכתב הכמויות לחץ כאן.

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13    

    בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא  

    קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי 4.1.2012 בשעה 12:00.

5.  סיור קבלנים (חובה), ייערך ביום ראשון, 18.12.2011 בשעה 11:30 במשרד הראשי בירושלים,   

     שד' וייצמן 13. ההשתתפות בסיור הינה חובה ומציע שלא ישתתף בסיור, לא יוכל להגיש

     הצעתו  למכרז.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6510941, או בדוא"ל  

    :yigalg@nioi.gov.il עד ליום חמישי, 22.12.2011.

     תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום

     חמישי 29.12.2011. המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר המועד המצוין לעיל.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

     יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.