שכירת משרדים ביישוב עוספייה או ביישוב דליית אל כרמל

תימור דקסה
מספר מכרז: ב(1009)2012
תאריך פרסום : 04/07/2012
תאריך הגשה : 01/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מס' ב' (1009)2012

שכירת משרדים ביישוב עוספייה או ביישוב דליית אל כרמל

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים ביישוב  עוספייה 

או ביישוב דלית אל כרמל, לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       מיקום הנכס המוצע יהיה על הציר המרכזי המחבר את היישובים עוספייה ודלית אל כרמל.

2)       השטח הנדרש הינו בין 200 מ"ר ל-250 מ"ר ברוטו.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים או במצב שלד, אשר על-פי 

         שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה תוך שישה חודשים להתאים את המבנים לדרישותיו, 

        כמפורט במפרט הטכני המצורף.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, 

    ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד

         לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות 

         וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש 

         לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  1.8.2012 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום ראשון, 15.7.2012. לגב' שלי יהודה 

        בפקס'  02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il

5.       תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד, עד ליום ראשון 22.7.2012.

6.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

         והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.