אספקת שירותי ניקיון עבור אזור דרום של המוסד לביטוח לאומי

שמיר  י. איתן בע"מ
מספר מכרז: ב(1012)2011
תאריך פרסום : 01/02/2012
תאריך הגשה : 21/03/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                         

                                                   מכרז מס' ב(1012)2011

אספקת שירותי ניקיון עבור המוסד לביטוח לאומי באזור הדרום

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות למתן שירותי ניקיון, עבור סניפי המוסד ומשרדיו 

הפרוסים באזור הדרום, והכול כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.             למציע אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות, לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים 

         (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976.

2.             הגשת ערבות בנקאית מקורית, בלתי מותנית, ברת חילוט, בסך 150,000 ₪  

        (מאה וחמישים אלף ש"ח), לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בתוקף עד 

       ליום 27.9.2012, ותהיה בנוסח המדויק המופיע במסמכי המכרז.  ערבות שלא תהיה 

       בנוסח המדויק תגרום לפסילת ההצעה. הערבות תהיה ערבות בנקאית, או של חברת ביטוח 

       ישראלית, שברשותה רישיון לעסוק בביטוח עפ"י חוק הפיקוח על עסקי ביטוח תשמ"א-,1981 

       ואשר אושרה ע"י החשב הכללי באוצר למתן ערבויות למכרזים ממשלתיים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, ובהסתמך על האמור

 בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

  1. ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.
  3. את ההצעות למכרז יש להגיש ביד או באמצעות שליח בלבד, במעטפה חתומה 

        (כמפורט במסמכי המכרז), לתיבת המכרזים במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

        בארכיב קומה 2- אצל מר יוסי מרציאנו.

    4.  המועד האחרון להגשת ההצעות- יום רביעי, 21.3.2012 בשעה 12:00

        הצעות שיגיעו לאחר מועד זה לא  יובאו בחשבון.

     5.  הליך הבהרות:

א.       שאלות הבהרה למכרז ניתן להגיש עד ליום שני, 20.2.2012 לידי מר זכי שלום ,

      באמצעות פקס 02-6513827, או באמצעות דוא"ל zakish@nioi.gov.il .

ב.        תשובות לשאלות ההבהרה יועלו באתר האינטרנט של המוסד בכתובת www.btl.gov.il   

      דף הבית/מדור מכרזים, עד ליום שני 5.3.2012

6.       אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, 

     והוא שומר לעצמו את הזכות להרחיב או לצמצם את היקף המכרז ו/או את היקף 

    העבודה שתימסר לזוכה במכרז, או לחילופין לבטלו מסיבות ארגוניות, תקציביות או אחרות.