שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בעיר קצרין

מספר מכרז: ב(1012)2012
תאריך פרסום : 08/07/2012
תאריך הגשה : 22/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' ב' (1012)2012

שכירת משרדים עבור המוסד לביטוח לאומי בקצרין

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בקצרין לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הינו כ-150 מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי היישוב קצרין.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעתו הבלעדי ניתן יהיה 

        תוך שישה חודשים, להתאים את המבנים לדרישותיו, וכמפורט במפרט הטכני המצורף.

4)       הצעת המחיר לנכס המוצע תכלול את ביצוע עבודות ההתאמה הפנימיות המפורטות במסמכי המכרז.  

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך על תקנה 

    6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים 

        של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, בארכיב קומה 2 

        אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי,  22.8.2012 בשעה 12:00.

4.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שני, 23.7.2012 בשעה 12:00, לגב' שלי יהודה בפקס'  מס'

02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il

5.       תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני, 6.8.2012.

6.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא רשאי לבטל 

        מכרז זה מכל סיבה שהיא.