שיפוץ, תוספות בנייה והתאמות - סניף רמלה

קן התור הנדסה ובניין בע"מ
מספר מכרז: ב(1014)2010
תאריך פרסום : 28/03/2012
תאריך הגשה : 23/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 500  ש"ח

 

 

                                                            מכרז מספר ב(1014)2010

ביצוע עבודות שיפוץ, תוספות בנייה והתאמות לסניף רמלה

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לביצוע עבודות שיפוץ, תוספות 

 בנייה והתאמות, למבנה סניף חדש הצמוד לסניף הקיים ברחוב דני מס 9 רמלה.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 300,000 ₪.

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.10.2012, ובנוסח המפורט במסמכי

   המכרז. ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה, ועל ניהול ספרים לפי    

   חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת ההצעות בסניפי  המוסד-  את מסמכי המכרז המלאים, כולל תכניות העבודה, 

            ניתן לרכוש תמורת 500 ₪, שישולמו באמצעות המחאה בלבד (ולא יוחזרו) במשרד 

            הראשי בירושלים, שד' וייצמן 13, אצל מר סימן טוב שאזו, בימים א'-ה' בין השעות

            9:00- 15:00, בתיאום מראש בטלפון  050-6284864 או בטלפון 02-6709634,

            וכן בסניף רמלה אצל מר זאב  מיימוני בתיאום מראש בטלפון 050-6285500,

            ובמזכירות הסניף בתיאום מראש בטלפון 08-9777445.

           בנוסף, ניתן לשלם עבור מסמכי המכרז באמצעות אתר התשלומים של  המוסד לביטוח   

          לאומי דרך הקישור המצוי בדף הבית. להצעה המוגשת יש לצרף את הקבלה על רכישת 

          מסמכי  המכרז. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז גם במהלך סיור הקבלנים.

2. עיון במסמכי המכרז באתר האינטרנט של המוסד

    ניתן לעיין  במסמכי המכרז העיקריים בראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה,  ביד או  באמצעות    

    שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים

    (מאחורי בנייני האומה), בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם

    המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

4.  המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 23.5.2012 בשעה 12:00.

      בתאריכים 6.4.2012 עד 14.4.2012 , חג הפסח,יהיה המשרד הראשי סגור 

     לקהל עקב חופשה מרוכזת.

5.  סיור קבלנים ייערך ביום שני, 23.4.2012 בשעה 11:00. התכנסות בסניף הביטוח  

      הלאומי  ברמלה, רחוב דני מס 9. 

     ההשתתפות בסיור קבלנים הינה חובה. מציע שלא ישתתף בסיור, לא יוכל להגיש

     הצעה  למכרז.

6.  שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, או בדוא"ל  

       simantov@nioi.gov.il  עד ליום שני, 7.5.2012.

     תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, 

     לא יאוחר מיום שני, 14.5.2012. תשובות המוסד הינן מחייבות ומהוות חלק בלתי 

     נפרד ממסמכי המכרז.

     המוסד לא יענה על שאלות שיגיעו לאחר המועד המצוין לעיל.

7.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה  .

     אחרת, והוא  יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל 

    מכרז זה מכל סיבה שהיא.