תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע

פולדמיר בניין (1986) בע"מ
מספר מכרז: ב(1015)2012
תאריך פרסום : 06/06/2012
תאריך הגשה : 29/08/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 1,000  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 22/07/2012
1.  המועד האחרון להגשת 
      ההצעות במכרז זה  
      נדחה  ליום רביעי,
      29.8.2012  בשעה 12.00.
     בשאר תנאי המכרז 
     לא חל כל שינוי
 
2.  פורסם קובץ שאלות

   ותשובות למכרז.  

   ניתן לעיין בפרוטוקול
   ע"י הורדת הקובץ
  "שאלות ותשובות" (?). 
 
3. לעיון בפרוטוקול כנס
   מציעים שהתקיים ביום 
   25.6.2012, הכולל
   תשובות לשאלות שנשאלו
   בכנס, לחץ כאן.

 

    המוסד לביטוח לאומי    

מכרז מספר ב(1015)2012

תכנון והקמת סניף של המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לתכנון והקמה של מבנה 

המוסד לביטוח  לאומי בבאר שבע, בשיטת "תכנון ביצוע", הכוללת גם עבודות במשרדים 

הקיימים של המוסד ברחוב וולפסון 6 בבאר שבע .

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. על המציע להראות כי בשש השנים האחרונות (2006-2011) לכל הפחות, 

           ביצע שלוש עבודות לבניית מבנים (ציבורי/ מסחרי/ מגורים מעל שלוש קומות), 

           אשר היקפן הכספי  25,000,000 ₪ לפחות  בכל אחת מהעבודות.

      2.  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  1,000,000 ₪. 

          הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.12.2012, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.  

         מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח  המדויק המופיע במסמכי המכרז - הצעתו תידחה על הסף.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז 

 ובהסתמך על  תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

 אופן רכישת ההצעות וקבלת מסמכי המכרז:

  1. רכישת וקבלת המסמכים במשרדי  המוסד

את מסמכי המכרז המלאים  ניתן לרכוש החל מיום שני, 11.6.2012, תמורת סכום 

של 1,000 ₪ שישולם בהמחאה בלבד (ולא יוחזר), במשרדי המוסד לביטוח לאומי, 

שדרות וייצמן 13 ירושלים, בימים א'-ה' בין השעות 9:00- 15:00,  במזכירות תחום 

בינוי ונכסים חדר 516, בתיאום טלפוני מראש עם מר גלעד סולטן, בטלפון  050-6284398.

הערה: מציע שרכש מסמכי  מכרז בעבר, עבור מכרז ב(1008)2011 יקבל את מסמכי המכרז 

החדש ללא תמורה.

  1. עיון במסמכי המכרז באמצעות אתר האינטרנט של המוסד

ניתן לעיין  בתקציר ההצעה ודרישות הסף של המכרז, בראש עמוד זה ("קובץ PDF  להורדה").

              3.  את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודל A-4  ביד או באמצעות שליח 

                  לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13, בארכיב אצל 

                מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

             4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 8.8.2012 בשעה 12:00.

             5. סיור קבלנים יתקיים בסניף המוסד לביטוח לאומי בבאר שבע רחוב וולפסון 6, ביום שני   

                25.6.2012 בשעה 11:00. הסיור הינו חובה ומציע שלא ישתתף בסיור – הצעתו תיפסל .

            6.  בשאלות הבהרה ניתן לפנות למר גלעד סולטן, באמצעות פקס' 02-6513827, או באמצעות 

                דוא"ל gilads@nioi.gov.il עד ליום שני 9.7.2012. תשובות המוסד יועלו באופן מרוכז, ללא 

               פירוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני 23.7.2012. 

               אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר המועד להגשת שאלות.

          7.   אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

               והוא יהיה רשאי על פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא.