רכישה ושירות למערכות אל-פסק

טנ סור מערכות בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2010
תאריך פרסום : 15/01/2012
תאריך הגשה : 15/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

עדכונים במכרז

עדכון מתאריך 18/01/2012
עדכון מיום 18.1.2012:
 
במסמכי המכרז (קובץ PDF) 
נפלה טעות. 
 
מסמכי המכרז המלאים יחולקו
ללא תשלום, ע"י תיאום מראש
עם מר יגאל גלעדי בטל': 
050-6285000.  
 
הטעות תוקנה גם בקובץ ה-PDF.

 

 מכרז מס' ב(1018)2010

רכישה ושירות למערכות אל-פסק

 

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזה לקבל הצעות לאספקת מערכות אל-פסק, 

התקנתן ואחזקתן, במשרדיו שברחוב שדרות וייצמן 13 וברחוב בית הדפוס 

22 בירושלים.

משך תקופת ההתקשרות: 3 שנים, עם אופציה להאריך את ההתקשרות 

בשתי תקופות נוספות של שנה כל אחת.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית מקורית, או ערבות מקורית של חברת 

ביטוח ישראלית לקיום תנאי המכרז. הערבות תהיה בסכום של 16,000 ₪, 

בתוקף עד לתאריך 31.5.2012. הערבות תוגש בנוסח 

המצורף למסמכי המכרז, כל שינוי מנוסח זה יגרום לפסילת ההצעה.

תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז: כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

ובהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.          ניתן לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  

        הגשת הצעות למכרז אינה חייבת בתשלום.

       לעיון בכתב הכמויות (קובץ PDF) - לחץ כאן.

2.         כנס מציעים יתקיים ביום שני 23.1.2012 בשעה 11:00 במשרד הראשי 

        של המוסד לביטוח לאומי, שדרות וייצמן 13 ירושלים. הכנס הינו חובה 

        ומציע שלא ישתתף בכנס לא יוכל להגיש הצעה למכרז.

3.           שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני 

       yigalg@nioi.gov.il או באמצעות פקס שמספרו 02-6510941, 

      עד ליום שני 30.1.2012. בשעה 12:00. התשובות לשאלות יפורסמו 

      במרוכז באתר המוסד לביטוח לאומי, בכתובת הנ"ל, עד ליום שני 6.2.2012. 

      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לענות על שאלות שיגיעו לאחר המועד הנ"ל.

4.           את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, יש להגיש במעטפה סגורה, 

         ולמסור ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח 

         לאומי, הנמצאת במשרד הראשי, שד' ויצמן 13 ירושלים, בקומה 2 בארכיב 

         אצל מר יוסי מרציאנו.

        על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

5.        המועד האחרון להגשת ההצעות– יום רביעי 15.2.2012 בשעה 12:00. 

        לא ייבדקו הצעות שיגיעו לאחר מועד זה.              

6.           אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה 

         אחרת.