שכירת משרדים בעיר מגדל העמק

חייל השקעות ונכסים בע"מ
מספר מכרז: ב(1018)2012
תאריך פרסום : 15/08/2012
תאריך הגשה : 17/10/2012בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

מכרז מס' ב' (1018)2012

שכירת משרדים בעיר מגדל העמק

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לשכירת משרדים בעיר מגדל העמק, 

לשימוש משרדי הביטוח הלאומי.

תמצית תנאי הסף:

1)       השטח הנדרש הוא כ- 500  מ"ר ברוטו.

2)       מיקום הנכס המוצע יהיה בתחומי העיר מגדל העמק.

3)       המוסד לביטוח לאומי יתייחס רק להצעות של מבנים קיימים, אשר על-פי שיקול דעתו 

      הבלעדי  של המוסד ניתן יהיה להתאימם תוך שישה  חודשים לדרישות המוסד, כמפורט 

      במפרט הטכני המצורף.

    פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף המכרז, ובהסתמך 

    על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.       את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

       להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.

 

2.       את ההצעות למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, ביד או באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

      המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, שדרות וייצמן 13 ירושלים, 

      בארכיב קומה 2 אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. 

      אין לשלוח הצעות באמצעות הדואר.

3.       המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז - יום רביעי  17.10.2012 בשעה 12:00.

      4.   בתאריכים 30.9.2012 – 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

 

5.       שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עד ליום שלישי, 28.8.2012 בשעה 12:00, בפקס' 

 

02-6513827 או במייל shellyy@nioi.gov.il או במייל noyad@nioi.gov.il.

 

 

6.       תשובות המוסד לשאלות ההבהרה יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, 

       עד ליום שלישי, 11.9.2012.  

7.       המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

      והוא רשאי לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.