שרות שנתי למערכות גילוי אש למוסד

ג'י פור אס טכנולוגיות מיגון (ישראל) בע"מ
מספר מכרז: ב(1020)2011
תאריך פרסום : 29/01/2012
תאריך הגשה : 29/02/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ב(1020)2011

שירות שנתי למערכות גילוי אש למוסד  

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי למערכות לגילוי 

 אש מתוצרת notifire,scherberus, simplex,firesense, gamewell, במשרדיו 

ברחבי הארץ.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 10,000 ₪.

   הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 31.5.2012, ובנוסח המפורט במסמכי המכרז.

   ערבות שלא תהיה בנוסח המדויק המצורף למסמכי המכרז- תפסול את ההצעה.

2. על המציע לצרף אישור מרו"ח על ביצוע עבודות שירות והתקנה של מערכות גילוי 

   אש, בהיקף שנתי של 800,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 2008, 2009, 2010.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").   
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4  

          ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי 

          ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם 

         המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

    3.   המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 29.2.2012 בשעה 12:00.

    4.   במכרז זה לא יתקיים כנס מציעים.

    5.  שאלות הבהרה  למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 02-6513827, עד ליום שלישי 

       7.2.2012 בשעה 12.00. תשובות המוסד יועלו באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו 

       צוינה לעיל, עד ליום ראשון 19.2.2012. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות 

       שיגיעו לאחר מועד זה.

   6.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

       והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.