ייצור ואספקת מדבקות

גלילון תעשיות בע"מ
מספר מכרז: ה(1)2012
תאריך פרסום : 06/05/2012
תאריך הגשה : 06/06/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מספר ה(1)2012

ייצור ואספקת מדבקות

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לייצור ואספקת מדבקות, 

 לפי הפירוט המופיע במסמכי המכרז.

 תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי 

חוק עסקאות גופים ציבוריים.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

 ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום מראש עמוד זה (קובץ להורדה").
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה ביד או  באמצעות שליח

            לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 

             בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו.

      3.    על גבי  המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

      4.    המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 6.6.12 בשעה 12:00.

      5.   שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח לאיש הקשר, על-פי הפרטים המופיעים בסעיף ט' למכתב 

            הפנייה, עד ליום חמישי 17.5.12. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באופן מרוכז באתר 

           האינטרנט של המוסד/ מדור מכרזים, עד ליום שלישי, 29.5.2012.

   6.     אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

           והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.