אספקת נייר בגליונות גדולים

יצחק י. גליק בע"מ
מספר מכרז: ה(2)2012
תאריך פרסום : 24/10/2012
תאריך הגשה : 21/11/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

                                                        

מכרז מס' ה(2)2012

אספקת נייר בגיליונות גדולים

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות מחיר לאספקת נייר בגיליונות גדולים על פי 

 הפירוט המופיע  במסמכי המכרז.  

 תמצית תנאי הסף

1. על המציע להיות בעל ניסיון של שלוש שנים באספקת נייר. יש לצרף להצעה רשימה של שני גופים 

   לפחות, שעבורם ביצע המציע עבודות בשווי כספי של 100,000 ₪ לפחות, בכל אחת מהשנים 

    2009,2010,2011.  יש לפרט את היקף העבודות.

2. על המציע לצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים לפי    

    חוק עסקאות גופים ציבוריים.

 פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט שבגוף, והוא מסתמך על תקנה 6 

 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

   להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן

2. את ההצעות למכרז וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 ,  ביד או  

    באמצעות שליח בלבד, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, הממוקמת במשרד הראשי, 

    שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב בקומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את 

   שם המכרז ומספרו. נא לוודע קבלת אישור מסירה.

 4. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 21.11.2012, בשעה 12:00.

5. שאלות הבהרה למכרז אפשר לשלוח עד ליום שני 5.11.2012 בשעה 12:00, למר עמי מהגר  

   בפקס 02-6527130 או במייל mehager@nioi.gov.il . תשובות הביטוח הלאומי יועלו באתר 

  האינטרנט של הביטוח הלאומי עד יום שני 12.11.2012.

 6. המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים, או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.