רכישה ואחריות שנתית למכונת חיתוך (גליוטינה)

נוי (ל.ד.) מערכות בע"מ
מספר מכרז: מ(2009)2012
תאריך פרסום : 06/05/2012
תאריך הגשה : 06/06/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2009)2012

                                                 רכישה ואחריות שנתית למכונת חיתוך (גליוטינה)

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות  מחיר לרכישה  ואחריות 

  שנתית של מכונת חיתוך (גיליוטינה), בעסקת טרייד-אין למכונת חיתוך חשמלית 

  מדגם CB650V  הנמצאת במוסד, והכל כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

1.  על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של 1,500 ש"ח.

     הערבות תהיה בתוקף עד ליום 30.9.2012, ובנוסח המדויק המפורט במסמכי המכרז.

    מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנדרש- הצעתו תידחה על הסף.

2. על המציע לצרף אישור מרו"ח המעיד שיש לו מחזור כספי הנובע מאספקה ואחריות של מכונות

   חיתוך, בסכום של 300,000 ש"ח לפחות, בכל אחת מהשנים 2009 ו- 2010.

   פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, כאמור במפרט שבגוף המכרז, 

   ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").  אין צורך בתשלום 

    עבור מסמכי המכרז.

2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4  

    ביד או  באמצעות שליח, לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד 

   הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה 

   יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3. המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 6.6.2012 בשעה 12:00.

4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח עבור מר גבי שמני, באמצעות פקס' 02-6513916 

    עד ליום ראשון, 13.5.2012 בשעה 12:00.

תשובות המוסד, המהוות חלק אינטגרלי ממסמכי המכרז, יפורסמו באתר האינטרנט 

של המוסד, דף הבית מדור מכרזים, לא יאוחר מיום שלישי 22.5.2012.

5. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא   

   יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.