מתן שירותי יצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות ועדות רפואיות

מספר מכרז: מ(2012)2012
תאריך פרסום : 04/04/2012
תאריך הגשה : 23/05/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

מכרז מס' מ(2012)2012

 מתן שירותי ייצוג משפטי עבור הביטוח הלאומי בערעורים על קביעות וועדות רפואיות

 

המוסד לביטוח לאומי מעוניין לקבל הצעות ממשרדי עורכי-דין הצעות לייצוג המוסד בערעורים 

על קביעות ועדות רפואיות.

השרות הנדרש הינו ייצוג בפני בתי דין  אזוריים לעבודה בערעורים והכל כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית תנאי הסף:

  1. המציע הינו עורך דין ,בעלים,של משרד עו"ד ו/או שותף בכיר של אותו משרד,שמנוהל כמערכת 

            אורגנית וארגונית אחת ומדווח לרשויות השונות כגוף אחד, וגוף זה מבוטח בביטוח אחריות 

           מקצועית במסגרת פוליסה אחת.

      2.  על המציע להיות במועד הגשת ההצעה, בעל ניסיון של חמש שנים לפחות כעורך דין פעיל.

     3.  על המציע להיות, במועד הגשת ההצעה, בקיא ובעל ניסיון  של שלוש שנים לפחות 

          בדיני הביטוח הלאומי ו/או דיני העבודה.

פירוט מלא של כל התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז מופיע במפרט המכרז, בהסתמך על האמור בתקנה 6 לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג – 1993.

אופן הגשת ההצעות:

1.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד (ללא תשלום) מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").

2.      את ההצעות,יש להגיש ביד או  באמצעות שליח,לתיבת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, 

       המשרד הראשי ירושלים, שד' וייצמן 13,(מאחורי בניני האומה) בארכיב קומה 2 אצל מר 

        יוסי מרציאנו. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו, נא לוודא קבלת אישור מסירה.

3.      המועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי  23.5.2012 שעה 12.00 בשעה 12:00.

הצעה שלא תגיע עד למועד האמור לעיל, תיפסל על הסף.

4.      שאלות הבהרה הנוגעות לפרטי המכרז, יש לשלוח בדואר האלקטרוני לכתובת 

       הבאה: michalg@nioi.gov.il  או לחילופין, באמצעות פקס' שמספרו 02-6463120 

       עד ליום ראשון 22.4.2012. .המוסד לביטוח לאומי אינו מתחייב לענות על שאלות הבהרה 

        שיגיעו לאחר מועד זה.

5.       תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי 

         בכתובת הנ"ל, עד ליום שלישי 8.5.2012. 

6.      בתאריכים 6.4.2012 עד 14.4.2012 , חג הפסח,יהיה המשרד הראשי סגור לקהל 

       עקב חופשה מרוכזת.

7.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא 

      יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.