רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש

תודן י.ג.ל בע"מ
מספר מכרז: מ(2014)2012
תאריך פרסום : 23/05/2012
תאריך הגשה : 20/06/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מס' מ(2014)2012

רכישת שי למתנדבי ייעוץ לקשיש

 המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לרכישת שי עבור מתנדבי שירות הייעוץ לקשיש,

 כמפורט במסמכי המכרז.

  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

  1. המשתתף במכרז יצרף אישור משלטונות המס על היותו עוסק מורשה ועל ניהול ספרים, 

            לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

      2.   המשתתף במכרז יצרף ערבות בנקאית מקורית בסך 10,000 ₪ (ערבות הגשה), ובתוקף עד 

           לתאריך 30.07.2012. הערבות תהיה בנוסח המפורט במסמכי המכרז, ערבות שתהיה 

           בנוסח שונה מהנוסח המפורט במסמכי המכרז תגרום פסילת ההצעה.

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז, מפורטים במסמכי המכרז. 

אופן הגשת ההצעות:

  1. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מראש עמוד זה ("קובץ להורדה").
  2. את ההצעות בצירוף דוגמת השי, כמפורט בנספח ה' למכרז, יש למסור לתיבת המכרזים 

            של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי, שד' וייצמן 13 ירושלים, בארכיב אצל מר יוסי מרציאנו. 

            על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו.

      3. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי,  20.6.2012  בשעה 12:00.

     4. שאלות הבהרה למכרז ניתן לשלוח באמצעות פקס' 08-9451335, עד ליום ראשון 

        3.6.2012 בשעה 15:00. שאלות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו. תשובות המוסד 

        יועלו בכתב באתר האינטרנט של המוסד, שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני 11.6.2012.

    5.  אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

         והוא יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.