ביצוע קורסים וסדנאות לחוקרים ופקידי תביעות

לא נבחר זוכה במכרז.
מספר מכרז: מ(2016)2011
תאריך פרסום : 12/02/2012
תאריך הגשה : 28/03/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

   

                                          מכרז מס' מ(2016)2011

ביצוע קורסים וסדנאות לחוקרים ופקידי תביעות

המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות לביצוע קורסים וסדנאות לחוקרים 

ולפקידי תביעות, אשר יקנו להם כלים מקצועיים בתחומי עבודתם, והכל כמפורט 

במסמכי המכרז.

1.              תמצית תנאי הסף להשתתפות במכרז:

א.       על המציע לצרף להצעתו אישור תקף המעיד על ניהול ספרי חשבונות, 

        עפ"י חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), תשל"ו – 1976, 

        ורישום במע"מ ובמס הכנסה. 

ב.       על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית או ביטוחית בסכום של  7,500 ₪. 

        הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך  31.7.2012 ובנוסח המפורט במסמכי המכרז. 

        מציע שיגיש ערבות שלא בנוסח הנ"ל- הצעתו תידחה על הסף.

 

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, 

והוא  מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים.  

 

2.              אופן הגשת ההצעות למכרז:

                א.      את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום, מאתר האינטרנט של המוסד 

                  לביטוח לאומי שכתובתו www.btl.gov.IL /דף הבית/ מדור מכרזים.

               ב.     בשאלות הבהרה ניתן  לפנות  למר יואל מוזס באמצעות דוא"ל 

                yoelm@nioi.gov.IL  או באמצעות פקס' שמספרו  02-6463086, עד ליום 

                 שלישי 28.2.2012.

                ג.      תשובות המוסד לשאלות הבהרה יועלו באתר האינטרנט בכתובת שצוינה 

                  לעיל, עד ליום ראשון 11.3.2012.

           ד.      את ההצעה יש להגיש  לתיבת המכרזים המרכזית של המוסד לביטוח לאומי 

                  בשד' וייצמן 13, ירושלים. התיבה ממוקמת בארכיב קומה 2, אצל מר יוסי מרציאנו.

              ה.      המועד האחרון להגשת ההצעות – יום רביעי 28.3.2012 בשעה 12:00. הצעות

                 שיגיעו לאחר מועד זה לא יילקחו בחשבון. 

            ו.      אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

                 והוא  יהיה רשאי, על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה 

                 שהיא.