בחירת עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי"

יונתן אנסון
מספר מכרז: מ(2016)2012
תאריך פרסום : 15/08/2012
תאריך הגשה : 17/10/2012 בשעה:12:00
סכום לתשלום: 0  ש"ח

 

 

מכרז מספר מ(2016)2012

בחירת עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי"

 המוסד לביטוח לאומי מבקש לבחור עורך ראשי לכתב העת "ביטחון סוציאלי", העוסק 

 בנושאי רווחה  ומדיניות חברתית, כמפורט במסמכי המכרז.

תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:

פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז כאמור במפרט שבגוף המכרז,  

ובהסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 

אופן הגשת ההצעות:

    1.     את מסמכי המכרז ניתן להוריד ללא תשלום  מראש עמוד זה (קובץ להורדה").  

להורדת החוזה / הסכם (קובץ PDF) לחץ כאן.

  1. בשאלות הבהרה ניתן לפנות למיה עורב הטל באמצעות פקס'  02-6709500, עד יום 

          ראשון שלישי, 28.8.2012. המוסד לא יתייחס לשאלות שיגיעו  לאחר מועד זה.

תשובות  המוסד לשאלות ההבהרה  יועלו במרוכז באתר האינטרנט של המוסד, 

שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שלישי, 11.9.2012. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב 

לענות לשאלות לאחר מועד זה.

  1. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש למסור ביד או  באמצעות שליח בלבד, לתיבת 

          המכרזים של המוסד לביטוח לאומי, המשרד הראשי  ירושלים, שד' וייצמן 13 בארכיב 

          אצל מר יוסי מרציאנו, על פי המפורט במסמכי המכרז. על גבי המעטפה יש לציין את 

          שם המכרז ומספרו.

          נא לוודא קבלת אישור מסירה.

  1. מועד האחרון להגשת הצעות - יום רביעי, 17.10.2012 בשעה 12:00.

     5.  בתאריכים 30.9.2012 – 8.10.2012, חג סוכות, המשרד הראשי יהיה סגור לקהל.

      6. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, 

          והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור במספר זוכים או לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.